تلویزیون آموزشی روزمنو
آموزش نوشیدنی های خنک و پر انرژی

PDA

مشاهده نسخه کامل : الگوی لباس بچه 2 تا 12 سال


مامان <باران>
2013-09-24, 07:52 PM
طریقه اندازه گیری قد بالا تنه
khayat20

از گوشه ی گردن سرشانه تا کمر را اندازه میگیریم و قد پشت نیز به همین صورت اندازه گرفته
میشود معمولا قد جلو و پشت بالاتنه یک اندازه می باشد

مربع مستطیلی به طول 2/1 درو سینه +5 سانتی متر و عرض قد بالاتنه رسم میکنیم نقاط
(الف – ب – ج- چ ) را میگذاریم .خط (ب-چ) را نصف کرده نقطه (م) به دست می آید.
از نقطه (م) خطی موازی با خط (الف- ب ) رسم میکنیم .نقطه (ل) به دست می آید
خط (ب- م ) را نصف کرده نقطه (ق) را می گذاریم .از نقطه (ق) خط موازی با خط (الف-ب)
رسم کرده نقطه (ف) به دست می آید
بدین ترتیب خط (الف – ب ) خط گردن ، خط (ف – ق ) خط کارور ، خط (ل – م ) خط سینه و
خط (ج – چ ) خط کمر نامیده می شود


تهیه الگوی پشت بالا تنه بچه:

از نقطه ی (ب) به اندازه ی 6/1 دور گردن داخل شده نقطه ی (پ) و 5/1 سانتیمتر پایین آمده
نقطه (ر) را میگذاریم.از نقطه ی (ر) به طور هلالی به (پ) وصل میکنیم
خط (الف – ب ) را نصف کرده نقطه ی (ز) به دست می آید. از نقطه ی (ز) 3 سانتیمتر پایین
آمده و نقطه ی (س ) را مشخص میکنیم.
نقطه ی (س) را به (پ) وصل میکنیم از نقطه ی (پ) به اندازه ی سر شانه جدا کرده و
نقطه ی (ش) به دست می آید.از نقطه ی (ق) به اندازه ی 2/1 کارور پشت + 5/0 سانتیمتر
جدا کرده و نقطه ی (ص) از نقطه ی (م ) هم 2/1 نصف دور سینه +1 سانتیمتر جدا کرده
نقطه ی (د) را میگذاریم
از (د ) 1 سانتیمتر بالا رفته و نقطه ی (ذ) را میگذاریم .نقاط ( ذ – ص – ش ) را به طور هلالی
به یکدیگر وصل میکنیم
از نقطه ی (چ) به اندازه ی خط (د – م ) جدا کرده نقطه ی (ژ) را میگذاریم.
از (ژ) به (ذ) وصل میکنیم .از نقطه ی (چ) 1 سانتیمتر داخل شده (هـ ) را میگذاریم.
از (هـ) به ( ق) وصل میکنیم به اندازه ی 3/1 خط (هـ - ژ) از نقطه ی (هـ) داخل شده و
نقطه ی (ع) را میگذاریم .از نقطه ی (ع) به اندازه ی 10 سانتیمتر بالا رفته (غ) را میگذاریم
از دو طرف نقطه ی (ع) 1 سانتیمتر به طرف راست و چپ رفته واز دو نقطه ی به دست
امده به (غ ) وصل میکنیم
از نقطه ی (ژ) 1 سانتیمتر داخل شده و به نقطه ی (ذ) وصل میکنیم .

الگوی بالا تنه ی جلو

از نقطه ی (الف) به اندازه ی 6/1 دور گردن + 0/5 سانتی متر داخل شده نقطه ی (ن) و
6/1 دور گردن + 1 سانتی متر پایین آمده نقطه ی (و) را میگذاریم
از نقطه ی (و) به طور هلالی به (ن) وصل میکنیم از نقطه ی (ن) به نقطه ی (س) وصل کرده
و از (ن) به اندازه ی طول سرشانه جدا کرده نقطه ی (خ) را میگذاریم
از نقطه ی (ف) به اندازه ی 2/1 کارور جلو جدا کرده نقطه ی (ی) را میگذاریم از نقطه ی (ل)
به اندازه ی 2/1 نصف سینه + 2 سانتی متر داخل شده نقطه ی (ط) را میگذاریم .از (ط) به
اندازه ی1 سانتیمتر بالا رفته نقطه ی (ک) را میگذاریم
نقاط (خ) (ی) (ک ) را به طور هلالی به یکدیگر وصل میکنیم
از نقطه ی (ج) به اندازه ی خط (ل – ط ) را جدا کرده و نقطه ی (گ) را میگذاریم
از (گ) به (ک) وصل میکنیم از (گ) 1سانتیمتر داخل شده نقطه ی (ح) را میگذاریم از
(ح) به (ک) وصل میکنیم
از نقطه ی (ج) به اندازه ی 3/1 خط (ج –ح) داخل شده نقطه ی (ت) را میگذاریم
از نقطه ی (ت ) 10 سانتیمتر بالا رفته نقطه ی (ث) را میگذاریم
نقاط (ت) و (ث) را به یکدیگر وصل میکنیم در صورتی که بالا تنه جلو بلند تر از بالا تنه ی پشت باشد
از نقطه ی (ج) 1-2 سانتی متر پایین آمده و به نقطه (ح) وصل میکنیم.

166092