تلویزیون آموزشی روزمنو
آموزش نوشیدنی های خنک و پر انرژی

PDA

مشاهده نسخه کامل : بتن حجیم


tahanom
2018-02-07, 09:22 AM
حرارت زایی بتن به علت واکنش شیمیایی هیدراسیون مواد سیمانی می باشد بیشترین مقدار حرارت حاصل در روزهای اولیه استقرار بتن می باشد مقاطع بتنی نازک همچون روکش کف ها تقریباً به مجرد ایجاد حرارت بتن به همان سرعت نیز درمحیط اطراف پراکنده می شود در مقاطع بتنی ضخیم تر بتن حجیم (http://white-damavand.ir/fa/page/56/%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%20%D8%AD%D8%AC%DB%8C%D9%85%2 0%7C%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%86%D9% 86%D8%AF%D9%87%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%20%D8%A8%D8 %B1%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%D9%84%DB%8C%DA%A F%D9%86%D9%88-%20%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%2 0%D8%AE%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D8%AA%20%DA%A9%D9%86%D8% AF%20%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%B2%DB%8C%D8%A7 %D8%AF%20%20%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%A 8%D8%AA%D9%86%20%D8%AD%D8%AC%DB%8C%D9%85)حرار بسیار آهسته تر از تولید آن در اطراف پراکنده می شود در مقاطع بتنی ضخیم تر (بتن حجیم ) حرارت بسیار آهسته تر از تولید آن در محیط اطراف پراکنده می شود ودر نتیجه گرم شدن بتن حجیم را باعث می گردد.