تلویزیون آموزشی روزمنو
آموزش نوشیدنی های خنک و پر انرژی

PDA

مشاهده نسخه کامل : غذاهای استان کردستان


  1. پلاو
  2. کلانه
  3. خورش تره کردی
  4. اش ماست
  5. کایلوش
  6. آبگوشت مرغ یافرووجاو(کردی)
  7. خورش مندی
  8. زردآلوروغن
  9. قارچ وتره